Skip to Main Content

Mẫu khiếu nại và kháng nghị

Vui lòng chọn Khiếu nại để thể hiện sự không hài lòng của quý vị đối với dịch vụ, hệ thống hoặc chăm sóc lâm sàng do MHN hoặc các nhà cung cấp trong mạng lưới cung cấp.

Vui lòng chọn Kháng nghị để yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ trước đây đã bị MHN từ chối bằng văn bản.

Chúng tôi sẽ trả lời quý vị bằng thư hoặc email để xác nhận yêu cầu này và thu thập bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi có thể cần để trả lời mối quan ngại của quý vị.

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách liên hệ với số tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần được liệt kê trên thẻ chương trình bảo hiểm y tế của quý vị. Đối với các thắc mắc về quyết định từ chối hoặc kháng nghị chính thức, quý vị có thể gọi tới Số kháng nghị quốc gia (888) 426-0028.


Sở Chăm sóc Sức khỏe có Quản lý của Tiểu bang California có trách nhiệm quản lý các chương trình dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu quý vị có than phiền về chương trình bảo hiểm y tế của quý vị, trước tiên quý vị nên gọi điện cho chương trình bảo hiểm y tế theo số (888) 426-0028 và sử dụng quy trình than phiền của chương trình trước khi liên hệ với sở. Việc sử dụng quy trình than phiền này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hợp pháp có thể có hay biện pháp khắc phục mà quý vị có thể sử dụng. Nếu quý vị cần giúp đỡ về than phiền liên quan đến trường hợp cấp cứu, than phiền chưa được chương trình bảo hiểm y tế của quý vị giải quyết thỏa đáng hoặc than phiền vẫn chưa được giải quyết trong hơn 30 ngày, quý vị có thể gọi cho sở để được trợ giúp. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện tiến hành Đánh giá y tế độc lập (IMR). Nếu quý vị đủ điều kiện tiến hành IMR, quy trình IMR sẽ cung cấp đánh giá khách quan về các quyết định y tế được chương trình bảo hiểm y tế đưa ra liên quan tới sự cần thiết về mặt y tế của dịch vụ hoặc điều trị được đề xuất, các quyết định về khoản bao trả đối với điều trị mang tính chất thử nghiệm hoặc nghiên cứu cũng như các tranh chấp về thanh toán đối với các dịch vụ y tế cấp cứu hoặc khẩn cấp. Sở cũng có số điện thoại miễn phí
(1-888-466-2219) và đường dây TDD(1-877-688-9891) dành cho người khiếm thính và khiếm ngôn. Trang web Internet của sở www.dmhc.ca.gov có mẫu khiếu nại, mẫu đơn yêu cầu IMR và hướng dẫn trực tuyến.